Ord.mn | Mongolian Mining
Mongolia |  Mobile |  Rss

УУЛ УУРХАЙН ТӨСЛИЙН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛД ТАВИГДАХ ҮНДСЭН ШААРДЛАГУУД

Төсөл

Хавсралт 1

АМГТХЭГ-ын дарга, УМХГ-ын даргын

хамтарсан …. тоот тушаалаар батлав.

ОРД АШИГЛАХ ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ

Оршил

А. ГЕОЛОГИЙН ХЭСЭГ

БҮЛЭГ 1. ОРДЫН ГЕОЛОГИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Ордын эдийн засаг газарзүйн тодорхойлолт

Ордын болон районы геологийн судалгааны товч түүх

Ордын геологийн тогтоц

Тектоник

Ордын давхаргын тогтоц

Ашигт малтмалын физик, хими, механик шинж чанар, найрлагын судалгаанууд

Ордын гидрогеологийн нөхцөл

Ордын нөөцийн тооцооны кондици, нөөцийн тооцоо

Б. УУЛЫН ХЭСЭГ

БҮЛЭГ 2. УУРХАЙН ТАЛБАЙН ХИЛ ХЯЗГААР БА

АШИГТМАЛТМАЛЫН НӨӨЦ

2.1. Уурхайн талбайн хил хязгаар

2.2. Уурхайн хил хязгаар доторхи геологийн нөөцийн тооцоо

2.3. Уурхайн талбайн тодорхойлолт

2.4. Уурхайн талбайн хил хязгаар доторхи хөрс хуулалт, геологийн нөөцийн тооцоо, хөрс хуулалтын дундаж коэффициент

2.5. Ашигт малтмалын үйлдвэрлэлийн нөөцийн тооцоо

БҮЛЭГ 3. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ, АЖИЛЛАХ

ГОРИМ БА УУРХАЙН АЖИЛЛАХ ХУГАЦАА

3.1. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал

3.2. Үйлдвэрийн ажиллах горим

3.3. Уурхайн ашиглалтын хугацаа

БҮЛЭГ 4. ОРДЫГ НЭЭХ БА АШИГЛАХ ДАРААЛАЛ

4.1. Ордыг нээх

4.1.1 Ордыг нээх талбайн сонголт

4.1.2 Нээх малталтуудыг нэвтрүүлэх

4.2. Ордыг ашиглах дараалал

4.3. Уулын ажлын календарчилсан төлөвлөгөө

БҮЛЭГ 5. ДАЛД УУРХАЙН ТАЛБАЙГ БЭЛТГЭХ

5.1. Далд уурхайн талбайг бэлтгэх аргын сонголт

5.2. Бэлтгэл малталтуудыг нэвтрүүлэх

БҮЛЭГ 6. АШИГЛАЛТЫН СИСТЕМ

6.1. Ордыг ашиглах уул- геологийн нөхцөл

6.2. Ашиглалтын системийн сонголт ба ашиглалтын системийн элементүүд

6.3. Уулын үндсэн тоног төхөөрөмжийн сонголт ба хүчин чадал, хэрэгцээний тооцоо

6.4. Уурхайн хажуугийн тогтворжилт(ил уурхайд), хамгаалалтын целикүүдийн тооцоо(далд уурхайд)

БҮЛЭГ 7. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ПРОЦЕССУУД

7.1. Өрөмдлөг тэсэлгээний ажил

7.1.1.Өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмжийн сонголт

7.1.2. Өрмийн машины бүтээл болон хэрэгцээний тооцоо

7.1.3.Өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын тооцоо

7.1.4. Тэсэлгээний ажлын үе дэх аюулгүй бүсийн зайг тодорхойлох

7.2. Хөрс ба ашигт малтмалыг ачих

7.2.1.Хөрс ба ашигт малтмалыг ачих төхөөрөмжийн сонголт

7.2.2.Тоног төхөөрөмжийн бүтээл болон хэрэгцээний тооцоо

7.3. Хөрс ба ашигт малтмалын тээвэрлэлт

7.3.1.Хөрсний тээвэрлэлт

7.3.2.Ашигт малтмалын тээвэрлэлт

7.4. Хөрсний овоолго

7.4.1. Овоолгын талбайн тооцоо

7.4.2. Овоолгод ажиллах тоног төхөөрөмжийн бүтээл болон хэрэгцээний

тооцоо

7.5. Ашигт малтмалын агуулах, дахин ачилт

7.6. Бэхэлгээний тооцоо(далд уурхайд)

7.7. Хэсэгчилсэн агааржуулалтын тооцоо(далд уурхайд)

7.8. Туслах процессууд

7.9. Мөрөгцөгийн ус зайлуулалт

БҮЛЭГ 8. АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЖУУЛАЛТ

8.1. Ашигт малтмалын шинж чанар

8.2. Эцсийн бүтээгдэхүүний шаардлага, стандарт

8.3. Цехийн хүчин чадал, ажиллах горим

8.4. Технологийн сонголт

8.5. Тоног төхөөрөмжийн сонголт

8.6. Материалын ба химийн бодисын орц

8.7. Хаягдлын аж ахуй

8.7.1.Талбайн сонголт

8.7.2.Хамгаалалтын далан ба суурийн хамгаалалтын тооцоонууд

8.7.3. Эргэлтийн усыг хоргүйжүүлэх ба хяналт, шалгалтын арга хэмжээ

8.8. Эцсийн бүтээгдэхүүний агуулах ба дахин ачилт

БҮЛЭГ 9. ДЭД БҮТЭЦ БА БУСАД ПРОЦЕССУУД

9.1. Уурхай ба тосгоны цахилгаан хангамж (шаардлагатай үед тусгай төслөөр хийгдэнэ)

9.1.1. Гадаад цахилгаан хангамж

9.1.2. Дотоод цахилгаан хангамж

9.2. Уурхай ба тосгоны дулаан ба усан хангамж (шаардлагатай үед тусгай төслөөр)

9.2.1. Дулаан хангамж

9.2.2. Усан хангамж

9.2.3. Цэвэрлэгээ, ариутгалын систем

9.3. Уурхайн гадаад тээвэр

9.3.1.Тээврийн хэрэгслийн сонголт

9.3.2.Уурхайн тоног төхөөрөмжийн тээврийн тооцоо

9.3.3.Ашигт малтмалын тээвэрлэлт

9.3.4. Замын ажил

9.4. Уурхайн ус таталт

9.4.1.Ус татах схемийн сонголт

9.4.2.Уурхайн талбайд орох усны тооцоо

9.4.3.Ус татах тооцоо

9.5. Уурхайн засвар, техникийн үйлчилгээ ба агуулахын аж ахуй

9.5.1. Засварын газрын жилийн ажлын хөтөлбөр

9.5.2. Засварын ажлын горим, цагийн фонд

9.5.3. Засварын ажлын хөдөлмөр багтаамж

9.5.4. Ажилчдын тоо, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

9.5.5. Засварын газрын талбайн тооцоо

9.5.6. Агуулахын тооцоо

9.6. Барилга байгууламж (шаардлагатай үед тусгай төслөөр)

9.6.1. Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж

9.6.2. Иргэний барилга байгууламж

9.7. Уурхайн ерөнхий агааржуулалт

9.7.1. Агааржуулах аргын сонголт

9.7.2. Шаардагдах агаарын тооцоо

9.7.3. Тоног төхөөрөмжийн сонголт

9.8. Үйлдвэрлэлийн бүтэц зохион байгуулалт

9.9. Хүний нөөц

9.10.Төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

9.11.Байгаль орчныг хамгаалах ба нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ

9.11.1. Нөхөн сэргээлтийн чиг баритлал

9.11.2. Эвдэгдсэн газрыг нөхөн сэргээх арга хэмжээ, үе шат, зардал

9.12. Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээ

9.12.1. Уурхайн хажуу догол ба овоолгын тогтворжилтыг хангах

9.12.2. Уурхайн осол гэмтэлтэй тэмцэх арга хэмжээ

9.12.3. Уурхайн тоосжилттой тэмцэх арга хэмжээ

9.12.4. Гал түймрийн аюулаас сэргийлэх арга хэмжээ

9.12.5. Гүний ус, хийн цөмрөлтөөс хамгаалах арга хэмжээ

9.12.6. Аваарын үед авах арга хэмжээ

9.13. Уурхайн гадаргуугийн байршлын ерөнхий бүдүүвч

В. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭСЭГ

БҮЛЭГ 10. АШИГЛАЛТЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО БА ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ХАВСРАЛТ ЗУРГУУД: Зургуудыг AUTOCAD ба бусад программаар гүйцэтгэнэ.

1. Ордын нээлтийн зураг, хөндлөн огтлол, дагуу зүсэлт, ажлын хэмжээ

2. Уурхайн ашиглалтын эхний жилийн эцсийн байдлын дэвсгэр зураг

Огтлол зураг М 1:500- 2000

3. Уурхайн ашиглалтын 2-5 жилийн эцсийн байдлын дэвсгэр зураг

Огтлол зураг М 1:500- 2000

4. Уурхайн ашиглалтын 6-10 жилийн эцсийн байдлын дэвсгэр зураг

Огтлол зураг М 1:500- 2000

5. Уурхайн ашиглалтын эцсийн байдлын дэвсгэр зураг

Огтлол зураг М 1:500- 2000

6.Уулын ажлын календарьчилсан төлөвлөгөө / дэвсгэр, огтлол, дагуугийн

зүсэлт зураг М 1:500- 2000

7. Ашиглалтын системийн зураг

8. Өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын паспорт М 1: 200

9.Хөрсний овоолгын зураг М 1:500-2000

10.Баяжуулах цехийн тоног төхөөрөмжийн байршлын бүдүүвч

11.Уурхайн гадаргуугийн байршлын ерөнхий бүдүүвч ба цахилгаан хангамж

М 1:5000-10000

12. Далд уурхайн уурхайн талбайг бэлтгэх аргын бүдүүвч зураг

( тухайн зургийн масштабаар)

13. Малталтын бэхэлгээний паспорт

Төсөл

Хавсралт 2

АМГТХЭГ-ын дарга, УМХГ-ын даргын

хамтарсан …. тоот тушаалаар батлав.

УЛСЫН ТӨСӨВТ ОРУУЛАХ ОРЛОГО

Хүснэгт 1.2

¹

Татварын нэр

Хаанахын төсөвт төлөх

(аймаг, сум)

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө

1.

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр


сая төг


2.

Ашгийн татвар


сая төг.


3.

Нэмэгдсэн өртгийн ашгийн татвар


сая төг.


4.

Төрийн өмчийн девидент


сая төг.


5.

Лицензийн төлбөр


сая төг.


6.

Газар ашигласны төлбөр


сая төг.


7.

Ус ашигласны төлбөр


сая төг.


8.

Тээврийн хэрэгсэл, өөрөө явагч механизмын татвар


сая төг.


9.

Бусад
Үзүүлэлт гаргасан:

Уурхайн дарга . . . . . . . . . . . . . .

Эдийн засагч . . . . . . . . . . . . . . .

Хүлээн авсан:

АМГТХЭГ-ын УУА-ны мэргэжилтэн / ………… /

УМХГ-ын ГУУХ-ын улсын байцаагч / ……………./

Төсөл

Хавсралт 3

АМГТХЭГ-ын дарга, УМХГ-ын даргын

хамтарсан …. тоот тушаалаар батлав.

УУЛЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

А. ГЕОЛОГИЙН ХЭСЭГ

1.1. Районы физик газарзүй, эдийн засгийн товч тодорхойлолт

1.2. Ордын геологийн тогтоц

1.3. Тектоник

1.4. Ордын гидрогеологийн нөхцөл

1.5. Ордын нөөцийн тооцоо

Б. УУЛЫН ХЭСЭГ

2.1. Уурхайн ______ онд явуулах уулын ажлын ба ашигт малтмалын нөөц

2.2. Уурхайн ______ онд гүйцэтгэх уулын ажлын тооцоо

2.3. Ашигт малтмалын үйлдвэрлэлийн нөөц

2.4. Уурхайн хүчин чадал ба ажиллах горим

2.5. Ашиглалтын систем

2.6. Ашиглалтын системийн элементүүд

2.7. Өрөмдлөг тэсэлгээний ажил

2.7.1. Өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмжийн сонголт

2.7.2. Өрмийн машины бүтээл, хэрэгцээний тооцоо

2.7.3. Өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын тооцоо

2.7.4. Тэсэлгээний ажлын үе дэх аюулгүй бүсийн зайг тодорхойлох

2.8. Уулын ажлын календарьчилсан төлөвлөгөө

2.9. Уурхайн тээвэр

2.10. Овоолгын аж ахуй

3. Баяжуулах хэсэг

3.1. Баяжуулах технологийн зарчим

3.2. Баяжуулах тоног төхөөрөмжийн сонголт

3.3. Баяжуулах цехийн ажиллах горим, хүчин чадал

3.4. Баяжмалыг ачиж тээвэрлэх тээвэр

4. Уурхайн талбайн ус зайлуулалт

5. Барилга байгууламж

6. Уурхайн цахилгаан хангамж

7. Усан хангамж

8. Уурхайн гадаргуугийн байршлын ерөнхий бүдүүвч

9. Уурхайн засвар техникийн үйлчилгээ ба агуулахын аж ахуй

10. Байгаль орчныг хамгаалах ба нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ

10.1. Эдэлбэр газар ба эвдэгдэх талбайн хэмжээ

10.2. Эвдэгдсэн газрыг нөхөн сэргээх арга хэмжээ

11. Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээ

11.1. Уурхайн хажуу догол ба овоолгын тогтворжилтыг хангах

11.2. Уурхайн осол гэмтэлтэй тэмцэх арга хэмжээ

11.3. Уурхайн тоосжилттой тэмцэх арга хэмжээ

В. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭСЭГ

12. Ашиглалтын зардлын тооцоо ба техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүд / Маягт 1-3/

УУЛЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАВСРАЛТ ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТУУД :

 1. Уурхайн ерөнхий дэвсгэр зураг М 1 : 5000
 2. Уулын ажлын _______ оны эцсийн байдлын дэвсгэр зураг болон зүсэлтүүд М 1 : 1000
 3. ______ оны уулын ажлын календарьчилсан төлөвлөгөө М 1: 1000
 4. Өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын паспорт М 1 : 250

Төсөл

Маягт ¹1

АМГТХЭГ-ын дарга, УМХГ-ын даргын

хамтарсан …. тоот тушаалаар батлав.

. . . . . . . . . . . . . . . . УУРХАЙН 200. . ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

¹

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө

1.

Борлуулалтын орлого

сая төг.


2.

Ашигт малтмалын нөөц ашиглалтын төлбөр

сая төг.


3.

Ашиглалтын зардал

сая төг.


4.

Ашгийн татвар

сая төг.


5.

Өмчлөгчид хуваарилах девидент

сая төг.


6.

Нэмэгдсэн өртгийн ашгийн татвар

сая төг.


7.

Байгаль орчныг хамгаалах зардал

сая төг.


8.

Үндсэн хөрөнгийн нийт үнэ

сая төг.


9.

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдлын шимтгэл

сая төг.


10.

Цэвэр ашиг (татварын дараахи)

сая төг.


11.

Нэгж бүтээгдэхүүний өөрийн өртөг

төг/г


Үзүүлэлт гаргасан:

Уурхайн дарга ............................ / /

Эдийн засагч ............................. / /

Хүлээн авсан:

АМГТХЭГ-ын УУА-ны мэргэжилтэн …………../ /

УМХГ-ын ГУУХ-ын улсын байцаагч …………./ /

Төсөл

Хавсралт 4

АМГТХЭГ-ын дарга, УМХГ-ын даргын

хамтарсан …. тоот тушаалаар батлав.

УУЛЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Оршил

1. УУРХАЙН АШИГЛАЛТЫН АЖИЛ

Уулын ажил

Олборлолтын ажил

Баяжуулалтын ажил

Ашиглалтын ба технологийн хаягдал, бохирдолт

2. АШИГЛАЛТЫН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛ, МАРКШЕЙДЕРЫН АЖИЛ

Ашиглалтын хайгуул

Маркшейдерийн хэмжилтийн ажил

Нөөцийн хөдөлгөөний тооцоо

3. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

Техникийн аюулгүй ажиллагаа

Галын аюулгүй ажиллагаа

Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

4. БАЙГАЛЬ ОРЧИН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

5. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭСЭГ

12. Ашиглалтын зардлын тооцоо ба эдийн засгийн үзүүлэлтүүд /Маягт .... /

Хавсралт зураг:

Уулын ажлын ___ оны эцсийн байдлын дэвсгэр зураг болон зүсэлтүүд М 1 : 1000URL

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7012-1080 утсаар хүлээн авна.
 • IP: 39.57.205.64
Many people have the habit of adding new friends into their community to learn something new from. Your act for finding the friends is awesome and it made me happy assignment writing service to find adorable friends assignment writing service with the great professional skill.
 • IP: 188.166.87.191
This is could be the one which could be one of the genuine stuff to witness in these days the mining work is a great to discover stuff in one brilliant thing thou, as I Write My Paper about it, I have written a complete process of mining in my article.
 • IP: 39.57.171.173
Every country wants to improve their economic condition with the help of the business activities in the countries, and the country having two type business one is the national means clients from different cities of the country and another one is the international type of business, but every kind of business this time digital marketing specially best SEO services required to make more business, create more clients and generate more revenue.
 • IP: 98.126.200.172
Een zeer stijlvol replica horloge,replica horloges dit is een geweldig cadeau. Het ziet er erg stevig uit en heeft een bepaald gewicht. replica vacheron constantin horloges Hier zijn enkele tips voor het kopen van replica's en we zijn er zeker van dat deze van hoge kwaliteit en uiterlijk is.
 • IP: 59.58.138.254
Tips for buying a copy here. replica balenciaga uk People spend a lot of time searching on the Internet, where there are many replicas of famous designer brands on sale,replica balenciaga wallets and we can be sure that they are of high quality and quality.
 • chen

 • January 13, 2020 17:35
 • IP: 161.117.231.243
La copie de la montre est très agréable, c'est un style haut de gamme.acheter des montres de luxe à bas prix J'aime vraiment cette réplique de montre. Le service en magasin est très bon, la qualité de la montre est très bonne et le prix est très rentable, acheter du luxe panerai radiomir les montres je pense que c'est très bon marché, de bonne qualité et à bas prix.
 • nimra

 • January 28, 2020 18:51
 • IP: 202.47.42.245
The content is very nice and worthy for every visitor. I would like to thank you for such an informative post. I hope you continue to have such quality articles to share with everyone. <a href=https://rawdah.io>digital marketing agency for Islamic center</a>

The content is very nice and worthy for every visitor. I would like to thank you for such an informative post. I hope you continue to have such quality articles to share with everyone. https://rawdah.io/
 • IP: 119.153.183.228
Thank you so much for sharing such useful information. I will definitely share this with others.
<a href="https://pickshunt.com/samsung-space-sr75-4k-monitor-review">S
amsung Space SR75 4K Monitor Review</a>
 • IP: 91.132.127.43
hello guos 9128738518
 • Max

 • November 08, 2021 10:10
 • IP: 162.212.158.136
Gone is the patch of hair hanging off the sneaker’s heel, furling onto the ground, and seeming to invoke a horse’s tail. Yeezy Cloud White Non-Reflective
 • keer

 • May 10, 2022 12:31
 • IP: 49.147.198.20
https://sites.google.com/view/digitalmarketingagencyflorida
https://sites.google.com/view/digitalmarketingagencyflorida/email-marketing
https://sites.google.com/view/digitalmarketingagencyflorida/executive-assistant
https://sites.google.com/view/digitalmarketingagencyflorida/branding-services
https://sites.google.com/view/digitalmarketingagencyflorida/seo-agency
https://sites.google.com/view/digitalmarketingagencyflorida/website-development
 • IP: 223.206.241.151
saบาคาร่า1688 ที่สุดแห่งบาคาร่าออนไลน์ biobetgaming บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการด้านเกมคาสิโนหลากหลายเช่น บาคาร่าออนไลน์ รูเร็ท แบล็คแจ็ค เสือมังกร ไฮโล และอื่นๆอีกมากมาย ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นโดนใจเน้นๆ ที่นี่ที่
 • IP: 54.255.212.169
You should write very seriously, I hope I see your sincerity, such a good idea should be seen by more people, because it is really very good, really thank you so much for sharing so selflessly.토토사이트
 • IP: 223.205.226.129
Great post. I used to be checking constantly this blog and I’m inspired! Extremely useful information specially the ultimate section :) I maintain such information much. I was looking for this particular information for a very long time. Thanks and best of luck. ยูฟ่าเบท
 • IP: 223.205.226.20
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to mention that I've really loved browsing your weblog posts. In any case I'll be subscribing to your rss feed and I'm hoping you write again very soon! ufabet
 • IP: 223.206.241.205
ufa wallet 789 เว็บพนันครบวงจร แทงบอล บาคาร่า สล็อต ครบจบที่เดียว

ยูฟ่าเบท789 หมดยุคบ่อนบนดิน รวยได้จริงแค่เล่นออนไลน์
 • Maria

 • December 25, 2023 15:38
 • IP: 14.191.166.207
Are you a celebrity? If you are, you will find your name and information on Are you a celebrity? If you are, you will find your name and information on celeb net worth - the database which is open for everyone.
 • IP: 223.205.228.162
Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast. ทางเข้า betflix
 • IP: 223.206.224.252
ทางเข้า ufa789 เว็บพนันครบวงจร แทงบอล บาคาร่า สล็อต ครบจบที่เดียว

ยูฟ่า789 เว็บแทงบอลที่ใหญ่ และการเงินมั่นคงที่สุด สล็อตออนไลน์ ไม่มีขั้นต่ำ ใช้ทุนน้อย เล่นได้ทุกเกม
 • IP: 49.237.35.4
Thank you for another excellent article. Where else could anybody get that kind oof information in such an ideall means of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the look for such info.<a href="https://betflixsupervip.com/">betflix vip</a>
 • IP: 223.205.241.211
THE ONE CARGO ชิปปิ้ง บริการรับสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนที่มีมาตรฐาน สั่งซื้อง่ายไม่ยุ่งยาก มีบริการตรวจเช็คสินค้าเพื่อความถูกต้อง จัดส่งสินค้ารวดเร็วถึงหน้าบ้าน พร้อมให้บริการด้วยประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า10 ปี เรามีโกดังสินค้าขนาดใหญ่ ปิดตู้ทุก 1-2 วัน เพื่อรองรับสินค้าจากลูกค้าทุกภาคส่วน

Comments:

Add Comments
Name:*
E-Mail:
Comment:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Security Code: *
Exchange Rate
Foreign shares
New York Stock Exchange
Name Closing Changes
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Australian Stock Exchange
Name Closing Changes
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
London Stock Exchange
Name Closing Changes
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Hong Kong Stock Exchange
Name Closing Changes
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Toronto Stock Exchange
 
Metal exchange rates
1 Day Spot Gold Prices - Gold Price Chart
1 Week Copper Prices - Copper Price Chart
3 Month Uranium Price Chart - Uranium Price Per Pound
6 Month Iron Ore Fines Prices - Iron Ore Fines Price Chart
1 Day Spot Silver Prices - Silver Price Chart

dddddddddddddddddd

Coal price data
U-Boat replica watches replica rolex orologi replica watches
Free Mobile Sex Xvideos Deutsche Pornos selbstgemacht porn tube dutch Facial xxxxi videos beeg spy www xvi
Sexy Teen Porn Milflesben Porno Videos Korean Rip Danish Frau schwanger gefickt anal Geiler Hausbesuch Porno kostenlose vaginavidios
brutal anal hardcore sex money talks reality kings film porno au cinema Ellos ya saben cómo chupar girl fucked in alley xxuxx hd sex 4k www xxx xxx porn sunny leone video
xxx hd com www napal xxx com xxxx 18 porn sex video com hot romantic sex 18 years