Ord.mn | Mongolian Mining
Mongolia |  Mobile |  Rss

УУЛ УУРХАЙН ТӨСЛИЙН ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ

Нэг. Нийтлэг зүйл

1. Эрдэс баялаг, ашигт малтмалын нөөцөд тулгуурлан уул уурхайн (ашигт малтмал олборлох, баяжуулах, боловсруулах) төсөл хэрэгжүүлэх боломжийг тодорхойлох дараах 3 төрлийн баримт бичиг байна. Үүнд :

1.1. Төсөл хэрэгжүүлэх урьдчилсан үнэлгээ

Хайгуулын ажлаар илрүүлсэн эрдэс баялаг дээр тулгуурлан уул уурхайн (ашигт малтмал олборлох, баяжуулах, боловсруулах) төсөл хэрэгжүүлэх эдийн засгийн боломжийн талаар суурь судалгаа хийж урьдчилсан үнэлгээ өгөх зориулалтаар хийгдэнэ. Холбогдох аргачлалын дагуу хийгдсэн хайгуулын ажлын үр дүнгээр олж авсан мэдээлэл дээр үндэслэн эрдэс баялгийн хэлбэр хэмжээ, бүрдэл, агуулга, чанар , геологийн тогтцыг тодорхойлсон байна. Төсөл хэрэгжүүлэх боломжийг тодорхойлох хязгаарлагдмал хэмжээний туршилт, инженерийн болон эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо хийсэн байна.

1.2. Техник, эдийн засгийн үнэлгээ

Ордын нөөцийг улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүл эх зорилгоор хайгуулын ажлаар тогтоосон эрдэс баялаг дээр тулгуурлан уул уурхайн (ашигт малтмал олборлох, баяжуулах, боловсруулах) төсөл хэрэгжүүлэх боломжит хувилбаруудын эдийн засгийн үр ашгийг тооцсон судалгаа юм. Уурхай, уулын үйлдвэрийн техник, технологийн сонголт, инженерийн шийдэл, эрх зүй, үйл ажиллагаа, эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны болон холбогдох бусад хүчин зүйлсийн санхүүгийн дүн шинжилгээг ашигт малтмалын нөөцийг бүртгэх түвшинд боломжит хувилбаруудаар хийсэн байна. Төсөл хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчинд үзүүлэх экологийн хохирлыг холбогдох аргачлалын дагуу тооцсон байна. Хөрөнгө оруулалт, зардлын тооцоо болон инженерийн эцсийн шийдэл гаргахад энэ судалгааны ажил хангалтгүй.

1.3. Төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл

Уул уурхайн (ашигт малтмал олборлох, баяжуулах, боловсруулах) төслийн санхүүжилтийг шийдэхэд чиглэгдсэн ордын геологи, инженерийн шийдэл, эрх зүй, үйл ажиллагаа, эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчин болон холбогдох бусад хүчин зүйлсийг нарийвчлан тооцсон дэлгэрэнгүй судалгаа юм. Ордын нөөцийг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж улсын бүртгэлд бүртгэсэн байна. Орд ашиглах хугацаанд жил бүрийн гүйцэтгэх ажлын хэмжээ, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг техник, эдийн засгийн үндэслэлд тусгасан байна. Ашигт малтмалыг баяжуулах, боловсруулах технологи нь өргөн хүрээтэй туршилтын ажил дээр тулгуурласан, эдийн засгийн үнэлгээ нь нийт нөөцийг ашиглах жил бүрийн олборлолт, баяжуулалт, боловсруулалтын технологийн зардал ба татвар, санхүүгийн хуульд нийцүүлэн борлуулалтын орлого зэргийг тусгаж тооцсон бэлэн мөнгөний урсгал, мэдрэмжийн шинжилгээнд тулгуурласан байна.

Хоёр. Техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах

2.1. Техник, эдийн засгийн үнэлгээ, үндэслэлийг геологи, уул уурхайн эрдэм шинжилгээ, судалгаа, зураг төслийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий Монгол Улсын зөвлөх инженер боловсруулна.

2.2. Гадаадын байгууллагын боловсруулсан техник, эдийн засгийн үнэлгээ, үндэслэлийг 2.1.-д заасан этгээд орчуулж, агуулга хэлбэрийн хувьд мөрдөгдөж буй зааварт нийцүүлэн бэлтгэсэн байна.

2.3. Нийтлэг зүйлийн 1.1, 1.2 ба 1.3. -т заасан үнэлгээ, үндэслэл гүйцэтгэхэд тавигдах үндсэн шаардлага, зайлшгүй оруулбал зохих үзүүлэлтүүдийг 1-р хүснэгтэд харуулав. Холбогдох зургуудыг компьютерийн мэргэжлийн программын тусламжтай үйлдсэн байна.

Гурав . Техник, эдийн засгийн үндэслэл хүлээн авах

3.1. Ашигт малтмалын орд ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэлийг захиалж хийлгэсэн аж ахуйн нэгж нь түүний хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хийсэн тус бүр нэг хувийг Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын Уул уурхайн газарт ирүүлэх бөгөөд тус газар нь санал, дүгнэлтээ гарган Эрд эс баялгийн зөвлөлд уг техник, эдийн засгийн үндэслэлийн хамт хүргүүлнэ.

3.2. Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл техник, эдийн засгийн үндэслэл хүлээн аваад тус зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн түүнийг ашиглах зөвшөөрлийг өгөх эсэх шийдвэрээ гарган тэмдэглэл үйлдэнэ. Стратегийн ач холбогдолтой болон олборлолт боловсруулалтын нарийн технологи бүхий орд ашиглах ТЭЗҮ -д ерөнхий болон хэсэгчилсэн байдлаар хөндлөнгийн шинжилгээ хийлгэж болно.

3.3. Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хуралд техник, эдийн засгийн үндэслэлийг захиалагч байгууллага танилцуулах бөгөөд гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөлөгчийг заавал байлцуулна.

3.4. Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөс тухайн техник, эдийн засгийн үндэслэлд шинжээчийн дүгнэлт гаргуулах шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох зардлыг хэлэлцүүлж байгаа аж ахуйн нэгж хариуцна.

Дөрөв. Техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хадгалах, ашиглах ба шинэчлэн боловсруулах

4.1. Техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр тус бүр гурван хувь үйлдсэн байх бөгөөд захиалагч, гүйцэтгэгч байгууллага ба Уул уурхайн газарт тус тус нэг хувийг хадгална.

4.2. Уул уурхайн газар хүлээн авсан техник, эдийн засгийн үндэслэлийн хэвлэмэл хувийг АМГТХЭГ-ын архивт шилжүүлэх бөгөөд цахим хувилбарыг орд ашиглалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих зорилгоор ашиглана.

4.3. АМГТХЭГ нь техник, эдийн засгийн үндэслэлийг зөвхөн захиалагчийн зөвшөөрлөөр бусад байгууллага, иргэнд танилцуулж болно.

4.4. Уул уурхайн төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлд технологи, эдийн засгийн өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тохиолдолд хэрэгжүүлэгч байгууллага ТЭЗҮ-ийг шинэчлэх буюу шинээр боловсруулах үүргийг хүлээнэ.

4.5. ТЭЗҮ-ийн хэрэгжилтийг жил бүрийн тайлан, уулын ажлын төлөвлөгөөгөөр дамжуулан хянах ажлыг Уул уурхайн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хэрэгжүүлнэ.

4.6. Ашиглалтын явцад ТЭЗҮ-д тусгагдсан захын агуулга, кондици, нөөц зэрэг голлох үзүүлэлтүүдэд бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээлийн үнэ ханшийн хэлбэлзэл, үйлдвэрлэлийн зардлын өөрчлөлт зэргээс шалтгаалан гарах бага хэмжээний өөрчлөлтийг төсөл хэрэгжүүлэгч компани жил бүрийн эцэст шинэчлэн тогтоож, ирэх жилийн уулын ажлын төлөвлөгөөнд тусган Уул уурхайн газарт мэдэгдэж байх.

4.7. 4.6-д дурьдсан үзүүлэлтүүдэд гарсан өөрчлөлтийг шаардлагатай гэж Уул уурхайн газар үзвэл нөөцийг улсын бүртгэлд шинэчлэн бүртгүүлнэ.URL

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7012-1080 утсаар хүлээн авна.
 • Rick

 • April 27, 2018 22:47
 • IP: 128.199.241.231
This is one of the things https://www.courseworkclub.co.uk/
coursework service have told about the driving process of tractors these big mean machines are made to destroy firm and solid buildings hope to see some more of these stuffs here thou.
 • abc

 • August 31, 2018 14:11
 • IP: 39.57.171.173
<a href="https://www.abc.com">Human</a>
Human

<a href=”https://www.abc.com”>Human</a>
Human
 • IP: 59.58.139.122
A very stylish replica watch, this is a great gift.Replica Breitling Watches It looks very sturdy and it has a certain weight. Here are some tips for buying replicas,replica Breitling transocean and we're sure it has a high quality and look.
 • IP: 59.58.139.122
Tips for buying a copy here. Top Quality Replica Rolex UK People spend a lot of time searching on the Internet, where there are many replicas of famous designer brands on sale,Perfect Replica rolex day-date watches and we can be sure that they are of high quality and quality.
 • IP: 59.58.139.25
Copying the watch is very nice, this is a high-end style.replica watches I really like this replica watch. The store service is very good, the quality of the watch is very good, and the price is very cost-effective,replica hublot watches I think it is very cheap, good quality and low price.
 • IP: 222.77.240.6
I bought it for my husband. This summer, I only need a pair of sunglasses, I bought it when I saw this event. buy ray bans wayfarer folding sunglasses There are not many men's sunglasses brands. Ray-Ban is my favorite. This is not fancy.replica ray bans wayfarer ii sunglasses The logo is also small. It looks very representative. This is the glasses of their family. Husband is super like, happy.
 • IP: 222.77.240.203
Als ich die Schachtel öffnete, war ich überrascht, dass es sich nur um eine Nachbildung handelte, günstigste rolex uhren kaufen die jedoch genauso aussah wie das Original und von guter Qualität war. Ich denke, dies sollte die beste Replikuhr sein, die ich je gekauft habe.billig explorer uhren Ich teile diese Website mit meinen Freunden. Sie sind sehr glücklich, der Preis ist günstig, ich kann so eine gute Uhr kaufen.
 • IP: 67.198.237.137
Tips for buying a copy here.swisss uk rolex watches People spend a lot of time searching on the Internet, and there are many copies of famous designer brands on sale here, and we can be sure they are of high quality and premium quality. replica omega de ville watches This is my first time buying a replica watch. This watch surprised me a lot. The color is very understated and the quality is very good. Cheap
 • IP: 96.45.188.37
 • TINA

 • April 18, 2022 15:25
 • IP: 163.123.181.10

Comments:

Add Comments
Name:*
E-Mail:
Comment:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Security Code: *
Exchange Rate
Foreign shares
New York Stock Exchange
Name Closing Changes
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Australian Stock Exchange
Name Closing Changes
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
London Stock Exchange
Name Closing Changes
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Hong Kong Stock Exchange
Name Closing Changes
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Toronto Stock Exchange
 
Metal exchange rates
1 Day Spot Gold Prices - Gold Price Chart
1 Week Copper Prices - Copper Price Chart
3 Month Uranium Price Chart - Uranium Price Per Pound
6 Month Iron Ore Fines Prices - Iron Ore Fines Price Chart
1 Day Spot Silver Prices - Silver Price Chart

dddddddddddddddddd

Coal price data
U-Boat replica watches replica rolex orologi replica watches
Free Mobile Sex Xvideos Deutsche Pornos selbstgemacht porn tube dutch Facial xxxxi videos beeg spy www xvi
Sexy Teen Porn Milflesben Porno Videos Korean Rip Danish Frau schwanger gefickt anal Geiler Hausbesuch Porno kostenlose vaginavidios
brutal anal hardcore sex money talks reality kings film porno au cinema Ellos ya saben cómo chupar girl fucked in alley xxuxx hd sex 4k www xxx xxx porn sunny leone video
xxx hd com www napal xxx com xxxx 18 porn sex video com hot romantic sex 18 years