Ord.mn | Mongolian Mining
Mongolia |  Mobile |  Rss

Хариуцлагатай уул уурхай

Хариуцлагатай уул уурхай

Үнэт зүйл бүтээх нь үйл явцыг хэлнэ.

Бид харж, төлөвлөж, сайжруулж хөгждөг. Дараа нь дахин хардаг. Хүмүүстэй холбогдоход бидний харилцаа болон үнэт зүйлс нэмэгддэг.

Үнэт зүйл бий болгох Бидний арга барил

Хариуцлагатай уул уурхай гэж юу вэ?

2006-2007 оны хооронд төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд, иргэний нийгмийн болон эрдэм судлаачдын төлөөллөөс бүрдсэн томоохон ажлын хэсэг тогтмол уулзалтуудыг зохион байгуулж, Монгол Улс дахь хариуцлагатай уул уурхайн талаарх асуудлуудыг авч хэлэлцээд уул уурхайн компаниуд болон орон нутгийн иргэдэд хариуцлагатай уул уурхайн талаар чиг баримжаа өгөх дор дурьдсан зарчмууд болон тодорхойлолтыг гаргасан байдаг. "Сентерра Гоулд Монголия” ХХК /СГМ/ нь дээрх уулзалтуудад оролцсон.

Тус ажлын хэсгээс уул уурхайн компаниуд төслүүдээ хэрэгжүүлж байгаа арга хэлбэрийг шалгах үүднээс дүгнэх хуудсуудыг уул уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд орсон тухайн орон нутгийн иргэдэд тарааж өгдөг. Таны амьдардаг сум орон нутагт уул уурхайн олон компаниуд үйл ажиллагаа явуулж байна. Та тэдгээр компаниудыг бүгдийг нь доорх тодорхойлолтын дагуу хариуцлагатай гэж дүгнэх үү?

Хариуцлагатай уул уурхайг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх зорилготой "Хариуцлагатай уул уурхайн санаачлага” нэртэй төрийн бус байгууллага Улаанбаатар хотод байгуулагдан ажиллаж байна.

Хаяг:
Вэб хуудас: www.responsiblemining.mn

Бид уурхайн үйл ажиллагааныхаа талаар ил тод байж компанийн нийгмийн хариуцлагын хувьд бидний үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлд нөлөө үзүүлдэг болон эсхүл тэдгээрт өртдөг оролцогчид болон бүлгүүдийг оролцуулдаг. Бидний үндсэн оролцогч талууд нь ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид, ханган нийлүүлэгчид, орон нутгууд, хувьцаа эзэмшигчид, орон нутгийн болон улсын засгийн газрууд, хөрөнгө оруулагчид болон төрийн бус байгууллагууд (ТББ) байдаг. Сентерра нийгмийн хариуцлагын зарчмуудаа хээргжүүлнэ гэдэг нь:

-  Уурхайн үйл ажиллагаа ил тод байх

-  Бүхий л оролцогч талын ялангуяа ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид болон орон нутгийн иргэдийн эрхийг хүндлэх

-  Байгаль орчныг хамгаалах байдлаар олборлолт явуулах

-  Хууль тогтоомжийг даган мөрдөх

-  Үйл ажиллагаа явуулж буй улс орондоо тогтвортой үр өгөөжийг бий болгох

-  Үйлдвэрлэлийн менежментээ тасралтгүй сайжруулж оролцогч талуудынхаа эдийн засаг, байгаль орчин, нийгмийн хүлээлтүүдийг биелүүлэх

-  Байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны талаар удирдлагын хүлээх үүргийг тодорхой тогтоох

-  Компанийн нийгмийн хариуцлагын менежментэд зориулан үйл ажиллагаа явуулж буй бүх салбар нэгжээ зохих ажилтан албан хаагчид, хүний нөөцөөр хангадаг

-  Бидний үйл ажиллагаанаас үүсч болзошгүй аливаа сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийж бууруулж удирддаг

-  Ажилчиддаа өрсөлдөхүйц цалин урамшуулал, сурч боловсрох боломж олгодог

-  Өөрийн үйл ажиллагаагаа олон улсын шилдэг туршлагуудад нийцүүлэн хууль тогтоомжоор тогтоосон хэм хэмжээнээс давуулан биелүүлдэг

 

 

Засаглалын бат бөх бүтэц — ТУЗ-ийн хяналт

Манай Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны (БОЭМАА) хороо нь БОЭМАА-ны зорилтуудын хэрэгжилтийг хангахын тулд тавьсан зорилго, бодлого журам, тогтолцоо гэсэн шалгууруудаар гүйцэтгэлийн үнэлдэг. Ажилчид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны ажлуудаа хэр сайн гүйцэтгэсэн гэдгээр удирдлага урамшуулдаг. 2010 онд хандив тусламж, тогтвортой хөгжил, засгийн газартай харилцах харилцааны талаарх бодлого журам, хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, гүйцэтгэлийн үнэлгээ зэрэг асуудал хариуцсан Компанийн нийгмийн хариуцлагын хороог ТУЗ-д байгуулсан. Энэхүү хорооны үйл ажиллагаа нь Сентеррагийн тогтвортой хөгжлийн бодлого журамд захирагдана.

 

 

Менежментийн систем – төлөвлө, гүйцэтгэ, шалга, арга хэмжээ ав

Сентерра нь БОЭМАА-тай холбоотой асуудлуудаа үйл ажиллагаа явуулж буй бүх салбар нэгж дээрээ олон улсын ISO 14001 OSHAS 18000 стандартын загварт үндэслэсэн албан ёсны байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны менежментийн системээр зохицуулдаг. Энэ загваруудад тасралтгүй сайржуулахын тулд хүлээн зөвшөөрөгдсөн "Төлөвлө, гүйцэтгэ, шалга, арга хэмжээ ав” гэсэн дараалал багтдаг. Бид эрсдэл болон уул уурхайн хариуцлагаа удирдан явуулна гэдэг нь бид аливаа ажлыг хийж эхлэхээсээ өмнө төлөвлөх, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэлийн явцыг хянах, аудит болон бусад хяналт шалгалтын явцад сурсан зүйл дээрээ үндэслэж арга хэмжээ авах шаардлагатай болдог.

 

 

Тасралтгүй сайжруулалтыг шалгах — Баталгааны хөтөлбөр

Бид үйл ажиллагааныхаа бүхий л бүрэлдэхүүн хэсгийг өөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэнд, байгаль орчны бодлого журамд, холбогдох хууль тогтоомж болон нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын салбарын дадал туршлагуудад нийцүүлж байхын тулд дотоод болон гадны аудитыг тогтмол хийлгэдэг. Эдгээр эрсдэлд суурилсан хөтөлбөрүүд асуудлыг тодорхойлж сайжруулахад бидэнд тусалдаг.

 

 

Бидний баталгааны хөтөлбөр


Ашиглалтын бүхий л хугацааг тооцоолох арга барил

Бид уурхай нээхээсээ өмнө ашиглалтын хугацааны турш явагдах бүх үе шатыг төлөвлөдөг. Бидний үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллийг хэрхэн бууруулах талаар бид анх газар хөндөж хүдэр олборлон түүнийгээ боловсруулахаас эхлэн уурхайн эцсийн шат болох хаалт, нөхөн сэргээлтийн үеийг дуустал бүхий л үе шатанд тооцоолдог. Тухайлбал, олборлолт эхлэхээс өмнө аль болох шимт хөрсийг хуулан дараа нь ашиглалт дууссан газруудын нөхөн сэргээлтэд хэрэглэхээр овоолж нөөцлөх замаар явцын дунд нөхөн сэргээлтийн ажлуудаа гүйцэтгэж байдаг. Байгалийн унаган төрхөөрөө байгаа газруудыг аль болох бага хөндөхийн тулд хаягдлын овоолгыг ашиглалт явуулсан газарт байгуулдаг. Мөн мод тарих эсвэл бусад орон нутгийн нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөрүүдэд оролцож байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг гүйцэтгэхээр орон нутгийн оролцогч талуудтай хамтан ажилладаг. Нөхөн сэргээлтийн ажил гүйцэтгэж дуусах үед бид тухайн нөхөн сэргээсэн талбайгаа орон нутгийн удирдлагад албан ёсоор хүлээлгэн өгдөг бөгөөд энэ нь уурхайн ашиглалтын сүүлийн үе шат болдог.


Хаалт ба нөхөн сэргээлтийн төлөвлөлт

Хариуцлагатай уул уурхайн компанийн хувьд бид ашиглалт явуулж эхлэхээсээ өмнө тухайн талбайг хэрхэн нөхөн сэргээх тухай төлөвлөдөг. Нөхөн сэргэх явцыг түргэтгэхийн тулд олборлолтын явцад зарим талбайд нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг нэгэн зэрэг хийж гүйцэтгэдэг. Уулын ажил дууссаны дараа тухайн талбайг нөхөн сэргээж нөхөн сэргэлтийн явц үр дүнтэй байгаа эсэхэд тогтмол хяналт тавьдаг. Үүнээс гадна бид уурхайн хаалтын эцсийн төлөвлөгөөг 3 жил тутам хянан засварлаж үйлдвэрлэлд гарсан аливаа өөрчлөлтийг тусгадаг. Бидний хэрэгжүүлж буй нөхөн сэргээлтийн өндөр шаардлага бүхий стандартууд нь үндэсний болон олон улсын стандартуудад нийцдэг. Тухайлбал, Кумторын уурхайд Дэлхийн Банкны зааварчилгааны дагуу Нөхөн сэргээлтийн итгэлийн сан байгуулсан. Энэхүү санг бие даасан итгэмжлэгдсэн этгээд удирддаг ба энэ сангийн мөнгийг зөвхөн нөхөн сэргээлтийн ажилд зарцуулдаг. Үүнтэй ижил төрлийн хөтөлбөрийг Монгол Улсад хэрэгжүүлэхээр бид Засгийн газартай ярилцаж байна. Өнөөг хүртэл Бороогийн уурхайд 264 га буюу үйл ажиллагаанд өртсөн нийт талбайн тал орчим хувийг үр дүнтэй нөхөн сэргээсэн. Уурхайн хаалтын ажиллагаа нь бидний хариуцлагатай уул уурхайн арга барил болон бизнес төлөвлөгөөний салшгүй хэсэг юм. Бид ургамалжуулалтад ашиглах материал болон холбогдох гэрээт ажил үйлчилгээгээр хангах чадамжийг бүрдүүлэхэд нь орон нутагт тусалж ханган нийлүүлэгчдээ аюулгүй бөгөөд байгаль орчинд нөлөөгүй байх дадал эзэмшүүлж материал ашигладаг болгосон.URL

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Ord.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдлыг 7012-1080 утсаар хүлээн авна.
  • chen

  • December 27, 2019 16:48
  • IP: 161.117.88.123
Butikken har løst problemer for mig, tjenesten er meget tålmodig,billige Balenciaga sko det er en perfekt shopping oplevelse.billige Balenciaga herrer sportssko Da jeg modtog skoene, troede jeg, det var en god kopi af skoene. Jeg kan lide denne online butik, denne sko er enkel og generøs. Meget tilfreds med dette køb.
  • IP: 222.77.240.58
Tips for buying a copy here.replica rolex uk People spend a lot of time searching on the Internet, and there are many copies of famous designer brands. We can be sure that they are of high quality and quality. This is my first time buying a replica watch. replica rolex gmt master ii watches This watch surprised me. The color is very low-key and the quality is very good. cheap
  • IP: 161.117.232.150
J'ai acheté ce stylo réplique dans ce magasin.La qualité est excellente.pas cher mont blanc Je l'ai racheté plusieurs fois et le recommande à mes amis.pas cher stylos pour dons Ils louent tous la qualité du stylo et l'attitude de service du magasin.
  • IP: 136.158.44.140
Why not settling on games that is fun and at the same time your earning. Well itll make suspense because of the game as well but dude just try it and it gave me hope while pandemic is real rn. WAYS ON HOW TO BE A RESPONSIBLE ONLINE CASINO PLAYER
  • IP: 136.158.44.142
The quality and quantity of work produced here are absolutely informative. Thanks for sharing. 메이저사이트추천

Comments:

Add Comments
Name:*
E-Mail:
Comment:
Bold Italic Underline Strike | Align left Center Align right | Insert smilies Insert link URLInsert protected URL Select color | Add Hidden Text Insert Quote Convert selected text from selection to Cyrillic (Russian) alphabet Insert spoiler
Security Code: *
Exchange Rate
Foreign shares
New York Stock Exchange
Name Closing Changes
BHP Billiton
Ivanhoe Mines
90.53
23.3
1.44
0.00
Australian Stock Exchange
Name Closing Changes
General Mining Corp
Aspire Mining Limited
0.145
0.52
0.00
-0.02
London Stock Exchange
Name Closing Changes
Petro Matd Limited
polo Resources Limited
123.5
5.4
0.00
0.02
Hong Kong Stock Exchange
Name Closing Changes
Mongolian Mining Corporation
Mongolia Energy
9.59
1.14
0.00
-0.06
Toronto Stock Exchange
 
Metal exchange rates
1 Day Spot Gold Prices - Gold Price Chart
1 Week Copper Prices - Copper Price Chart
3 Month Uranium Price Chart - Uranium Price Per Pound
6 Month Iron Ore Fines Prices - Iron Ore Fines Price Chart
1 Day Spot Silver Prices - Silver Price Chart

dddddddddddddddddd

Coal price data
U-Boat replica watches replica rolex orologi replica watches
Free Mobile Sex Xvideos Deutsche Pornos selbstgemacht porn tube dutch Facial xxxxi videos beeg spy www xvi
Sexy Teen Porn Milflesben Porno Videos Korean Rip Danish Frau schwanger gefickt anal Geiler Hausbesuch Porno kostenlose vaginavidios
brutal anal hardcore sex money talks reality kings film porno au cinema Ellos ya saben cómo chupar girl fucked in alley xxuxx hd sex 4k www xxx xxx porn sunny leone video
xxx hd com www napal xxx com xxxx 18 porn sex video com hot romantic sex 18 years